Fyra frågor till fyra bibliotek

Fyra frågor till fyra bibliotek

Noll27 ställde några frågor om programverksamhet till fyra bibliotek. Svaren ger ingen helhetsbild av hur programverksamheten fungerar på svenska folkbibliotek, men bekräftar att program är en stor och betydande del av verksamheten.

Fyra bibliotekschefer i fyra kommuner av olika storlek svarar här på frågor om programverksamheten finns i deras biblioteksplan, om det finns någon särskild programansvarig på biblioteket, hur de värderar sin programverksamhet och vad som avgör dess innehåll.

Anna-Karin Albertsson, Bibliotekschef Varberg stadsbibliotek:

På vilket sätt finns programverksamhet med i er biblioteksplan

Programverksamheten finns med i biblioteksplanen och lyfts fram som ett viktigt område.

Har biblioteket någon särskild person anställd som är programansvarig?

En person, plus ungefär en halv till, har stor del av sin tjänst för programverksamhet. Personen samarbetar med fler både på biblioteket och i den övriga kulturavdelningen. Flera personer på lokalbiblioteken och inom barn och unga arbetar också med programverksamhet. Stadsbiblioteket har stor nytta av att nnas i ett kulturhus.

Anna-Karin Albertsson
Foto: Stefan Hermansson

Vilken utgångspunkt har ni för er programverksamhet och vad avgör vilken

programverksamhet ni väljer på ditt bibliotek?

Saxat ur biblioteksplanens tredje strategipunkt: Kulturprogrammets kärnvärden om jämställdhet, folkbildning, folk- hälsa och demokrati ska prägla bibliotekets verksamhet. Biblioteket ska stimulera medborgarnas deltagande i samhällslivet. Biblioteket ska vara en medborgarnas arena med plats för så väl omvärldens som lokalsamhällets frågor och därigenom stimulera det demokratiska samtalet. Visionens uppmaning att inspirera människor att uppnå sina drömmar är vägledande för medieurval, programutbud och aktivitetsformer. I praktiken går det till så att programansvarig arbetar i team med kollegor och för en diskussion om idéer och förslag. Ibland finns ett övergripande tema som när vi hade satsningen ”Bibliotek i Varberg mot rasism”, eller Finland 100 år till exempel. Vi försöker få program och utställningar i huset att hänga ihop.

Ligger värdet i programmet i sig, eller i att locka nya besökare till biblioteket?

Värdet i programverksamheten skulle jag beskriva som ett både och. I huvudsak ett egenvärde och som positiv bieffekt att locka besökare till biblioteket. En detalj som visar på detta är att alla föredragshållare får en bok som tack tillsammans med några ord om bokens innehåll. Vilket förstärker en bild av biblioteket som en plats både för föreläsningar och läsande. Programverksamheten är prioriterad med egen budget med fördelning gjord mellan vuxenprogram och program för barn och unga. Även fördelning mellan stadsbibliotek och lokalbibliotek finns.

Martin Holmquist, Programsamordnare, Stadsbiblioteket

Martin Holmquist Foto: Stadsbiblioteket Göteborg

På vilket sätt finns programverksamhet med i er biblioteksplan

Programverksamheten har som uppdrag att utifrån ett användarperspektiv bidra till att ”öppna världar, ställa frågor och bredda perspektiven”. Det är en del av stadsbibliotekets läsfrämjande arbete och ska inspirera till kunskapsinhämtning, bildning, utbildning, att främja fri åsiktsbildning och tillgång till det demokratiska samhället. Verksamheten ska präglas av allsidighet och kvalitet, i dialog med, och med inflytande av, våra användare. Inom vårt grunduppdrag från kulturnämnden ska vi särskilt arbeta för jämlikhet, demokrati och tillgänglighet. I enlighet med bibliotekslagen ska vi visa särskild uppmärksamhet mot barn och unga, personer med funktionsvariationer och personer med andra modersmål än svenska, samt nationella minoriteter.

Har biblioteket någon särskild person anställd som är programansvarig?
Ja, jag jobbar heltid som programsamordnare med övergripande ansvar för alla publika evenemang och utställningar.

Vilken utgångspunkt har ni för er programverksamhet och vad avgör vilken programverksamhet ni väljer på ditt bibliotek?

Vi strävar efter att ha ett varierat utbud där det finns något för alla stadens invånare. Programmet ska vara initierat, angeläget och stimulera till eftertanke. Vi vill även skapa förutsättningar för en delaktighetskultur genom att erbjuda workshops, kurser och möten. Prioriterade målgrupper har i år varit unga som inte läser, unga äldre, nyblivna pensionärer och personer långt ifrån arbetsmarknaden. En utgångspunkt som genomsyrar verksamheten är att stå upp för de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde och vi strävar efter att ha en bred representation i programverksamheten.

Ligger värdet i programmet i sig, eller i att locka nya besökare till biblioteket

Programverksamheten kan spela en viktig roll i att motverka trenden med minskande bokutlåning genom att inspirera till vidare läsning och fördjupning i ett ämne. Men vi mäter inte programpunkters värde efter besöksstatistik, det viktiga är att deltagarna får en givande upplevelse och förhoppningsvis nya insikter.

Ulrika Svensson, Bibliotekschef Arvika bibliotek:

Ulrika Svensson
Foto: Maria Wiman

På vilket sätt finns programverksamhet med i er biblioteksplan?

Det finns en del i planen som heter Programverksamhet. Där står följande: Programverksamheten är en viktig varumärkesbyggande verksamhet för Arvika bibliotek, innehållet i verksamheten bygger på kommunens kärnvärden. Arvika bibliotek är kommunens scen för barnkultur, litteratur och samhällsdebatt.

Har biblioteket någon särskild person anställd som är programansvarig?

Nej, vi jobbar i team och barnteamet respektive vuxen läsa och vuxen lära tar hand om planeringen av program inom sitt område. Alla hjälps åt med programverksamhet. Teamen står för planering och tittar på att vi får ett bra utbud utifrån våra mål. Ibland har vi ”spånmöten” i helgrupp för att alla ska ha möjlighet att komma med idéer och inspel även inom andra områden än där de är ansvariga. Eftersom programverksamhet ofta innebär extra jobb på kvällar och ibland helger, så försöker vi fördela utförandet på olika personer. När vi bestämt programmet fördelas ansvaret på en eller två medarbetare. Den/de får då ansvar för kontakter, marknadsföring och att finnas på plats under själva arrangemanget.

Vilken utgångspunkt har ni för er programverksamhet och vad avgör vilken programverksamhet ni väljer på ditt bibliotek?

Vår utgångspunkt redogör vi för i biblioteksplanen: (redaktionens urval): I programverksamheten för barn arbetar vi efter ålderstrappan. I programverksamheten för barn eftersträvar vi att tillgodose barnens behov av möten med litteratur och kreativa aktiviteter på fritiden. Av den totala mängden program ska minst 50 procent vända sig till barn och unga. I vår programverksamhet vill vi knyta an till trender, diskussioner och samhällsförändringar samt till pågående utvecklingsarbete inom kommunen. Vi ska erbjuda en scen för den lokala litteraturen. Vi ska i programverksamheten söka kontakt med externa samarbetspartners såsom studieförbund, föreningar, aktionsgrupper med flera. Vi väljer inte bort annan verksamhet. Programverksamheten är viktig och har en egen budget både för barn/unga och vuxna Vi har tydliga mål och försöker vara breda för att nå olika målgrupper. Naturligtvis försöker vi tänka på vad vi tror besökarna kommer till, men jobbar aktivt med att locka besökare till program som inte lätt säljer sig själv. Ibland tycker vi att bra kvalitet men till lite färre, är motiverat. Det behöver vara en

blandning.

Ligger värdet i programmet i sig, eller i att locka nya besökare till biblioteket?

Ibland kan det handla om att locka nya besökare men mer då om att nå olika målgrupper. Syftet med ett program kan vara många olika saker. Det kan vara ett stort och brett arrangemang som lockar många. Det kan också vara för att nå prioriterade målgrupper eller skapa debatt i en angelägen fråga. Program kan vara både underhållning, bildning och utbildning. Vi vill också skapa möten mellan människor och uppmuntra kreativitet i olika former. Det är viktigt att det är lokalt förankrat, vad vi tror att Arvikaborna vill ha.

Carina Bergsten Foto: Ulrika Hannu

Carina Bergsten, Bibliotekschef Kiruna bibliotek

På vilket sätt finns programverksamhet med i er biblioteksplan?

Det finns med i biblioteksplanen som ett eget kapitel och lyfts fram som en viktig del av verksamheten.

Har biblioteket någon särskild person anställd som är programansvarig?

Ja, som del av tjänst.

Vilken utgångspunkt har ni för er programverksamhet och vad avgör vilken programverksamhet ni väljer på ditt bibliotek?

Så brett som möjligt. Ska locka alla målgrupper samt åldrar.

Ligger värdet i programmet i sig, eller i att locka nya besökare till biblioteket?

Både och.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet