Spetskompetens i litteratursamtal

Spetskompetens i litteratursamtal

Till hösten startar Högskolan i Borås en ny, unik magisterutbildning. Utbildningen har den litterära texten och läsning i fokus och ska ge bibliotekarier spetskompetens i litteraturanalys och litteratursamtal.

– Bibliotekariens roll har förändrats och de möter andra besökare än tidigare. Därför har vi tagit fram en utbildning som ska ge den kompetens som krävs för att hantera frågeställningar om läsning av skönlitteratur i ett mångkulturellt samhälle, säger Catrine Brödje, universitetslektor i svenska med didaktiskt inriktning som lett arbetet med att planera den nya utbildningen.

Nya behov

Förändrade läsvanor och rapporter om ungas försämrade läsförståelse har spelat roll när idén om att skapa en magisterutbildning kring läsning och skönlitteratur har vuxit fram. Men Högskolan i Borås har också gjort egna undersökningar bland verksamma bibliotekarier som visat att det finns ett stort behov av att utveckla kompetens och arbetsmetoder inom området.

– Min uppfattning är att det finns ett stort önskemål om en sådan här utbildning eftersom man i dag möter nya grupper av människor, säger Catrine Brödje och poängterar att även om den litterära texten kommer att stå i centrum, kommer de studerande att få med sig nycklar till hur man kan leda samtal under olika förutsättningar.

– Om man har en utvecklad analytisk förmåga och en säkerhet i att tolka litterära texter, tror jag också det är lättare att gå in i olika typer av samtal. Och tanken är ju att de studerande ska öva upp sin förmåga att leda litteratursamtal och vi kommer att etablera samarbete med olika verksamheter och med kontaktpersoner där man kan få praktisera sina kunskaper.

Tvärprofessionell

Utbildningen kommer att ske på halvfart och på distans, och Catrine Brödje menar att det finns en poäng med att de som sett ett behov av en sådan här utbildning har möjligheten att prova och praktisera olika samtalsmetoder i egen verksamhet. Hittills har intresset för utbildningen varit stort från framförallt verksamma lärare och bibliotekarier, men alla som på något sätt jobbar med litteratur och har en kandidatexamen kan söka.

– Det unika med det här programmet är att teori och praktik möts. Att olika yrkesgrupper möts över gränserna i en teoretiskt underbyggd kurs där de samlas kring litteraturanalys och litteratursamtal och utvecklar den kompetensen. Genom att lägga den här typen av utbildning på en avancerad nivå, hoppas Högskolan i Borås också kunna utveckla de egna kompetenserna och, kanske framförallt, i förlängningen attrahera studenter att gå vidare till forskning inom området.

– Vi vill gärna värna läsning av skönlitteratur eftersom läsning är en samhällsfråga och i grunden väsentlig för att utveckla ett demokratiskt samhälle, säger Catrine Brödje.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet