En prisbelönt resa

Prisbelönt Bibliotekschef Daniel Forsman har tillsammans med personalen gjort en resa. Ett utvecklingsinriktat och användarcentrerat arbetssätt, har varit tydliga ingredienser i recepten bakom bibliotekets tjänster. Chalmers bibliotek fick utmärkelsen Årets bibliotek för sin strategiska roll för forskning och utbildning. FOTO: Fredrik Svedemyr

Prisbelönt Bibliotekschef Daniel Forsman har tillsammans med personalen gjort en resa. Ett utvecklingsinriktat och användarcentrerat arbetssätt, har varit tydliga ingredienser i recepten bakom bibliotekets tjänster. Chalmers bibliotek fick utmärkelsen Årets bibliotek för sin strategiska roll för forskning och utbildning. FOTO: Fredrik Svedemyr

Chalmers bibliotek blev tidigare i år utnämnt till Årets bibliotek. Det är ett stopp på en lång resa. Från nedskärningar i personalstyrkan till nyanställningar och en tydlig strategisk roll i forskningens landskap. 

Det doftar av nybakade bullar när bibliotekschef Daniel Forsman tar emot i trappan till Chalmers bibliotek.

– Vi har ett fik, där de bakar, säger han med ett försynt leende.

Han haltar lite efter den senaste närkampsträningen. Men tillfälliga effekter av fritidens sysslor ska inte ses synonymt med verksamheten han leder. Den står på stadiga ben.

På årets bokmässa i Göteborg fick biblioteket fackförbundet DIKs utmärkelse Årets bibliotek. I motiveringen kan man läsa att det är ”…ett föredömligt exempel på hur bibliotek kan vara en central strategisk och tillgänglig resurs för utbildning och forskning.”

– Vi har frågat oss vad vi kan hjälpa till med och tar med oss det perspektivet i alla nya tjänster vi utvecklar. Vi har blivit en kunskapsspridare av forskningsresultat och gör Chalmers mer synligt, säger Daniel Forsman.

En resa

Chalmers bibliotek har under den senaste tiden varit på resande fot. En resa som möjligen inte har någon slutdestination, men som har gett utdelning. En gång tidigare har tåget rullat förbi. Nu fick personalen äntligen stanna till och sträcka på benen vid stationen Årets bibliotek.

– Vi är nog enda biblioteket som har varit nominerat två gånger. Det känns fantastiskt roligt att vi tog hem priset den här gången. Vi fick en ny organisation för två år sedan och har gått från individuella ansvarsområden till att jobba i grupper. Vi jobbar också mer agilt och försöker hela tiden tänka hur vi kan utveckla oss. Det har bitvis varit en tuff resa, berättar Daniel Forsman.

Som ett led i det arbete som nu har satt ett diplom på väggen har Chalmers bibliotek jobbat mycket med att sätta användarna i fokus i olika typer av behovsanalyser. Det är något som genomsyrar det fysiska rummet, såväl som det digitala biblioteket. Tillsammans med en byrå har de designat webben utifrån en fiktiv David, som ska skriva sitt examensarbete.

– De flesta forskare har lättare att orientera sig i databaser och digitala resurser. Om vi tittar på vilka som mest använder vår webb så är det studenter i den här fasen, förklarar Daniel Forsman.

Verka men inte synas

Samtidigt har biblioteket inte bara en webbplats, utan jobbar med olika webbplatser för olika målgrupper. Det centrala är att i varje sammanhang nå fram till ett tydligt slutresultat för användaren. Det betyder att det är inte alla som är medvetna om att det är biblioteket som ligger bakom en given sida eller tillgängliggörandet av exempelvis en vetenskaplig artikel på nätet.

– När det gäller informationsförsörjning verkar vi mer i det dolda. Om biblioteket dyker upp som en mellansida skapar det bara frustration. Som användare vill du komma direkt till texten, säger Daniel Forsman.

I bibliotekskretsar finns det inte sällan en vilja att synliggöra biblioteket och dess resurser. Någon kan möjligen tycka att det känns en smula motstridigt att inte skylta med bibliotekets digitala arbete.

– Vi ska verka där det gör störst nytta. Min filosofi är att om vi gör rätt saker kommer vi få uppmärksamhet ändå. Sedan ska vi hela tiden prata om biblioteket och berätta vad vi gör, säger han vidare.

Men det handlar inte enbart om att hitta fram till en artikel på nätet. Tillgängliggörandet av vetenskapliga texter och information ligger också i linje med hur biblioteket arbetar med den fysiska lärmiljön.

– När det gäller undervisning, vill vi lära människor hur de kan använda forskningsinformation. Vi lägger fokus på hur informationen kan värderas och användas i vetenskapliga sammanhang, fortsätter Daniel Forsman.

Olika lärmiljöer

Biblioteket har ett uppdrag att vara ett stöd för lärarna. Det handlar om att biblioteket ska kunna vara ett stöd för digitala verktyg i såväl forsknings, som undervisningssammanhang. Som ett led i uppdraget har också biblioteket ett antal ITK-pedagoger anställda.

– Bibliotekarier är mycket av generalister och försöker ibland göra saker som andra är experter på. Många gånger klarar de sig också. Men för att det ska bli riktigt bra behövs kompetens. Vi försöker samtidigt jobba tvärsektoriellt och på så vis få till en kunskapsöverföring i organisationen, säger Daniel Forsman.

I gränslandet mellan fysiska och digitala klassrum driver också biblioteket, tillsammans med forskare och lärare på Chalmers, ett antal så kallade MOOCs (Massive Online Open Course), storskaliga öppna nätbaserade kurser i lite grov översättning.

– Nu är hypen över och det har inte omkullkastat allt i undervisningsvärlden. Den stora vändpunkten för det här skulle vara om arbetsmarknaden accepterade självinlärning. Men de flesta arbetsgivare kräver fortfarande en formell examen. För oss är det är ett sätt att jobba med goda exempel och driva ett förändringsarbete. Forskning visar att olika metoder för inlärning ger goda resultat. Den här typen av ”blended learning” är en del, säger Daniel Forsman vidare.

En större nytta

Efter en period av nedskärningar har nu Chalmers bibliotek hämtat sig. Man gick för några år sedan från 70 till 40 anställda. Idag är det 61 anställda på biblioteket. Mycket av återhämtningen har just handlat om att sätta biblioteket i en strategisk position och som en integrerad del av både forskning och undervisning. Det är ett arbete som nu gett pris och som också skapar nya insikter om forskningens nytta.

– Hur mäter man forskningens betydelse för samhället? Vi har samlat och analyserat data. Det handlar inte enbart om hur många gånger någon blivit citerade i olika vetenskapliga tidskrifter. Istället kan vi titta på hur många samarbete forskningen genererat. Vi tar fram rankinglistor utifrån olika parametrar och kan leverera ett bra diskussionsunderlag till Chalmers. Det finns mängder av data i samhället. Det handlar om att använda bibliotekariekompetensen på andra områden än bara litteratur, säger Daniel Forsman.

FAKTA

Chalmers bibliotek

Tre fysiska enheter:

Huvudbiblioteket, Campus Johanneberg

Kuggen, Lindholmen

Arkitekturbiblioteket, A-huset Chalmers

Ett digitalt bibliotek med 471 miljoner elektroniska resurser

Anställda: 61

Antal fysiska besök totalt 2015: 473 639

Antal digitala besök huvudwebbplatsen 2015:
1 509 492

En stor del av berättelsen om Chalmers bibliotek och arbetsmetoder finns samlad på: stories.lib.chalmers.se

Agilt arbetssätt

Arbetet bygger på delleveranser. Utvärdering och förbättring av planer och metoder sker löpande enligt ett schema.

En strävan är att skapa ändamålsenlig och användarcentrerad utveckling genom ett nära samarbete under hela utvecklingstiden.

Man formulerar tidigt mål och visioner, istället för att arbeta mot hårda och detaljerade tekniska krav.

Det agila synsättet tar fasta på att det oftare är människor och kommunikation, snarare än verktyg och formella dokument som löser problem under utvecklingsarbetet.

Källa: Wikipedia

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet