En värld full av lärande

En värld full av  lärande

När danska Bibliotekarieförbundet nyligen hade sin fackliga kongress i Nyborg på Fyn, samlades ett par hundra bibliotekarier för att ta del av en dag med temat lärande i fokus.

Resursbrist Alla bibliotek i Danmark har idag inte tillräckligt med resurser för att möta behoven i folkskolan.  – Inom Bibliotekarfobundet diskuterar vi just nu vad som händer med servicen till andra biblioteksbesökare när bibliotekarien försvinner till skolan, säger Tine Jörgensen. FOTO: Helén Andersson

Resursbrist Alla bibliotek i Danmark har idag inte tillräckligt med resurser för att möta behoven i folkskolan.
 – Inom Bibliotekarfobundet diskuterar vi just nu vad som händer med servicen till andra biblioteksbesökare när bibliotekarien försvinner till skolan, säger Tine Jörgensen. FOTO: Helén Andersson

Vartannat år kallar det danska Bibliotekarforbund till Fagligt Landsmöde, facklig kongress, där förutom sedvanliga fackliga frågor och en festkväll, också ingår en inspirationsdag med aktuellt tema. Årets tema var lärande och fokus låg på begreppet lärande och på lärandeprocesser.

– Vi hoppas att dagen ska inspirera och ge energi till rollen som lärande bibliotekarie där vi som yrkesgrupp kan spela en viktig roll i framtiden. Både när det handlar om det formella och om det informella lärandet, säger Tine Jörgensen, ordförande i danska Bibliotekarforbundet.

Öppen skola

I Danmark har bibliotekarierna på folkbiblioteken fått en delvis ny och förändrad roll när en ny dansk folkskolereform infördes år 2014. Förutom att elever i danska folkskolan har fått längre skoldagar, innebär den nya skolreformen också att skolan ska vara mer utåtriktad och samarbete med omgivande verksamheter som till exempel musikskolor och bibliotek.

– Folkskolan och folkbiblioteken har alltid samarbetat. Men nu har lärandet fått ett lyft också i förhållande till folkbiblioteken som ska bli en del av undervisningen. Vi ska inte vara skollärare, men vi måste förhålla oss till lärandebegreppet och vi har börjat prata om lärande på ett nytt sätt, säger Tine Jörgensen.

Efter två år är samarbetena igång ute i kommunerna, men, säger Tine Jörgensen, det är svårt att hitta sätt att samarbeta på och hon efterlyser tydligare signaler och konkreta insatser från politiskt håll.

– Det här är ju ett samarbete som är givande för båda parter men det måste finnas en organisatorisk vilja och det måste finnas resurser. Samtidigt menar Tine Jörgensen att det är en god tanke att bibliotekarierna inte sitter på biblioteket och väntar på barnen.

– Det är bra att vi är ute och är en resurs för barn i deras miljö. Bibliotekarien är ju en vuxen som inte har något med undervisningen att göra, en vuxen som barnen kan komma till utan egentlig anledning. Och det vill vi värna.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet